test test test
返回列表 發帖
test

[繁中] [KC 官方版] 天子傳奇4李世民 (全102集)[單行本繁中/BDG]

【預覽圖片】:  點小圖看大圖
4 S9 b6 Q3 N9 r/ f2 d5 {. L
% R! `% L+ a+ n6 F6 T【漫畫名稱】:天子傳奇四-李世民
0 F* p: j. z  Q; O* U提供最新NDS/3DS/PSP/PSV/PS3/Wii/Xbox360/PC/iPhone遊戲攻略,新作情報,同人繪圖交流,悠聞玩樂,搞笑貼圖,美女貼圖。【翻譯字組】:繁體中文
2 B2 q% l. y# t6 yisheart.com【檔案大小】:1.01GBB
7 S8 z/ ~% M5 ^# e+ C( f4 F3 D提供最新NDS/3DS/PSP/PSV/PS3/Wii/Xbox360/PC/iPhone遊戲攻略,新作情報,同人繪圖交流,悠聞玩樂,搞笑貼圖,美女貼圖。【存放空間】:BDG
; u) I, C# _. `  K* i+ [紅心討論區【砍檔時間】:系統砍檔
; L! Y4 R8 n2 hisheart.com【其他說明】:1.檔案僅供試用,無販售行為及任何利益
. z0 D" `7 m# ZiPhone,NDS,3DS,PSV,PSP,XBOX360,PS3,Wii,PC,遊戲,攻略,新作情報,bl漫畫在線,搞笑圖片              2.檔案純為試看用途,切勿作商業上用途% s& {) M- K/ i8 X
              3.檔案下載完後24小時內自行將檔案刪除& A+ K/ y- @' T5 W: O  H. R
【內容簡介】:& c! r0 M) L* l: {1 U- ]
玉皇朝官方數位版 http://www.kingcomics.com/
( \# B- V* ^. p4 o2 n5 Sisheart.comKC 最大優點就是「色彩正確」,畢竟漫畫是他們公司畫的
/ F5 |! ~) i; u8 O4 z紅心討論區重製版已經全部收錄了
- ?( n3 d  D. \$ A7 B提供最新NDS/3DS/PSP/PSV/PS3/Wii/Xbox360/PC/iPhone遊戲攻略,新作情報,同人繪圖交流,悠聞玩樂,搞笑貼圖,美女貼圖。紅心討論區* \( d) T, l+ i# Q  B0 D2 H3 E
雖然有些掃漫高手的品質也很好,但他們不見得願意公開分享,難有機會下載齊全
6 r( d$ K8 H+ f( V5 y- n/ [* [iPhone,NDS,3DS,PSV,PSP,XBOX360,PS3,Wii,PC,遊戲,攻略,新作情報,bl漫畫在線,搞笑圖片所以 KC 是最適合珍藏的版本
: x. a; f  ~2 p& S! T! H紅心討論區& x* O% P* P# Y, v3 `
【下載載點】:
; D7 `, b* y" L' c  f) d8 Fisheart.comhttp://www.ziddu.com/download/2077537/comicKC-t4.rar.html1 y3 [& a. _: I8 U) o; A2 k2 x
紅心討論區* `: j0 e; m8 [( n& [1 R3 g
下載後即為BDG載點  每五集一載點iPhone,NDS,3DS,PSV,PSP,XBOX360,PS3,Wii,PC,遊戲,攻略,新作情報,bl漫畫在線,搞笑圖片( B- T2 N* i# Z. d, W
可自行就你沒有收集的部份去做更新


分享給朋友︰
test


天子傳奇四補檔* o9 C( }/ g5 g: O' ]
http://www.ziddu.com/download/2133528/071.rar.html1 E6 {; d5 M" }9 y* K
http://www.ziddu.com/download/2133566/072.rar.html
5 X& g  U" Y- K( P4 Tisheart.comhttp://www.ziddu.com/download/2133610/073.rar.html
" t3 O3 |% u$ Q8 yhttp://www.ziddu.com/download/2133649/074.rar.html( w# n' c  i$ |
http://www.ziddu.com/download/2133697/075.rar.html
- M1 P' v% V5 z% j! X) hiPhone,NDS,3DS,PSV,PSP,XBOX360,PS3,Wii,PC,遊戲,攻略,新作情報,bl漫畫在線,搞笑圖片http://www.ziddu.com/download/2133739/086.rar.html提供最新NDS/3DS/PSP/PSV/PS3/Wii/Xbox360/PC/iPhone遊戲攻略,新作情報,同人繪圖交流,悠聞玩樂,搞笑貼圖,美女貼圖。: F4 d7 V( u8 k% }
http://www.ziddu.com/download/2133760/087.rar.html
8 y; e" N8 z" E7 ^1 D: d5 w; E紅心討論區http://www.ziddu.com/download/2133852/088089.rar.html
' ^& ?+ z& \& ~+ fhttp://www.ziddu.com/download/2133786/090.rar.html

TOP

再補檔
! v8 O$ @& X: s6 d
/ M, m+ j6 }) x) Z+ hiPhone,NDS,3DS,PSV,PSP,XBOX360,PS3,Wii,PC,遊戲,攻略,新作情報,bl漫畫在線,搞笑圖片. d6 o5 n( q2 ~
http://www.ziddu.com/download/2170094/kctianzi4-050.rar.html
6 y) k# w& @+ x) S紅心討論區http://www.ziddu.com/download/2170116/kctianzi4-051.rar.html
9 a7 V: ~* a2 Z紅心討論區http://www.ziddu.com/download/2170136/kctianzi4-052.rar.html
/ N# [1 x) t2 I& D$ O7 v# n0 N1 `iPhone,NDS,3DS,PSV,PSP,XBOX360,PS3,Wii,PC,遊戲,攻略,新作情報,bl漫畫在線,搞笑圖片http://www.ziddu.com/download/2170160/kctianzi4-063.rar.html
0 m" S: `9 U. j  d" e6 N$ o0 G( C紅心討論區http://www.ziddu.com/download/2170379/kctianzi4-064.rar.html: d, L4 I8 p* e; e$ K" B' ^
http://www.ziddu.com/download/2172819/kctianzi4-065.rar.html
' q* r6 F+ ~" n1 V0 Ehttp://www.ziddu.com/download/2172860/kctianzi4-067.rar.htmlisheart.com: ^! H: m. \8 \% o4 j' Y$ D! N
http://www.ziddu.com/download/2172940/kctianzi4-068.rar.html
& o( K7 ]! f  A( _. f$ P/ Sisheart.comhttp://www.ziddu.com/download/2181495/kctianzi4-069.rar.html
" A  j8 K; w1 ]  o- E8 v* v紅心討論區http://www.ziddu.com/download/2181575/kctianzi4-070.rar.html0 x4 o7 ^& e; M
http://www.ziddu.com/download/2195281/kctianzi4-076.rar.html

TOP

剛剛中史課讀到李世民

TOP

1

評分人數

TOP

返回列表

紅心討論區