test test test
返回列表 發帖
test

[繁中] [KC 官方版] 天子傳奇4李世民 (全102集)[單行本繁中/BDG]

【預覽圖片】:  點小圖看大圖
) a  |! ]  @2 t( o" ZiPhone,NDS,3DS,PSV,PSP,XBOX360,PS3,Wii,PC,遊戲,攻略,新作情報,bl漫畫在線,搞笑圖片
; E% P4 c, V- V  Q【漫畫名稱】:天子傳奇四-李世民
/ \: k3 f4 S) X7 P7 t0 m紅心討論區【翻譯字組】:繁體中文
" I4 h3 V3 a3 n# [紅心討論區【檔案大小】:1.01GBB提供最新NDS/3DS/PSP/PSV/PS3/Wii/Xbox360/PC/iPhone遊戲攻略,新作情報,同人繪圖交流,悠聞玩樂,搞笑貼圖,美女貼圖。8 Z/ V2 @! N; u8 w
【存放空間】:BDGisheart.com+ s  k+ D+ |( Z% e) Z. W
【砍檔時間】:系統砍檔
) m( y' b  _6 a' q: E/ q2 y【其他說明】:1.檔案僅供試用,無販售行為及任何利益
: T2 g) T+ D( [! K( o& [) b- uisheart.com              2.檔案純為試看用途,切勿作商業上用途
% n- [4 M. T  w" g+ [9 r提供最新NDS/3DS/PSP/PSV/PS3/Wii/Xbox360/PC/iPhone遊戲攻略,新作情報,同人繪圖交流,悠聞玩樂,搞笑貼圖,美女貼圖。              3.檔案下載完後24小時內自行將檔案刪除提供最新NDS/3DS/PSP/PSV/PS3/Wii/Xbox360/PC/iPhone遊戲攻略,新作情報,同人繪圖交流,悠聞玩樂,搞笑貼圖,美女貼圖。, G" A- ]# P& c! b8 k0 I
【內容簡介】:
' c5 E1 w+ H8 ~3 ]0 a( t紅心討論區玉皇朝官方數位版 http://www.kingcomics.com/提供最新NDS/3DS/PSP/PSV/PS3/Wii/Xbox360/PC/iPhone遊戲攻略,新作情報,同人繪圖交流,悠聞玩樂,搞笑貼圖,美女貼圖。# P0 f& J& m% v" \
KC 最大優點就是「色彩正確」,畢竟漫畫是他們公司畫的- T; ?; [7 }5 x. {; r/ `; o3 r- p5 G1 p
重製版已經全部收錄了5 }6 z- `) j- n
紅心討論區- C0 R; |4 G2 t9 B% S" N+ i! P
雖然有些掃漫高手的品質也很好,但他們不見得願意公開分享,難有機會下載齊全
. }5 A& H  W" F5 R" c所以 KC 是最適合珍藏的版本  W2 b: T, Z) i
紅心討論區5 ?, j! V$ b3 o
【下載載點】:
+ k1 L. _# p8 E; khttp://www.ziddu.com/download/2077537/comicKC-t4.rar.html
2 V' b1 a" v# ^7 F! ], visheart.com
1 j: c, m6 A# X7 `下載後即為BDG載點  每五集一載點) y" p0 o; w, v& Y& m# B; l
可自行就你沒有收集的部份去做更新


分享給朋友︰
test


天子傳奇四補檔3 @' }5 }6 m7 _! K& e
http://www.ziddu.com/download/2133528/071.rar.html
- S/ [" s" t$ a+ Q2 p提供最新NDS/3DS/PSP/PSV/PS3/Wii/Xbox360/PC/iPhone遊戲攻略,新作情報,同人繪圖交流,悠聞玩樂,搞笑貼圖,美女貼圖。http://www.ziddu.com/download/2133566/072.rar.html
  d9 N* D+ n$ M* f; {# Z7 DiPhone,NDS,3DS,PSV,PSP,XBOX360,PS3,Wii,PC,遊戲,攻略,新作情報,bl漫畫在線,搞笑圖片http://www.ziddu.com/download/2133610/073.rar.htmliPhone,NDS,3DS,PSV,PSP,XBOX360,PS3,Wii,PC,遊戲,攻略,新作情報,bl漫畫在線,搞笑圖片9 G$ n0 ?# y, [% R$ t
http://www.ziddu.com/download/2133649/074.rar.htmlisheart.com; ]! p; p5 u! U. w! o8 {# ^) H" o/ [
http://www.ziddu.com/download/2133697/075.rar.html1 Z- [, q( Y0 M; X: t2 I9 n& j& m
http://www.ziddu.com/download/2133739/086.rar.htmlisheart.com) v* P  B' g: f0 B
http://www.ziddu.com/download/2133760/087.rar.html
: R1 I* B1 m3 [* U提供最新NDS/3DS/PSP/PSV/PS3/Wii/Xbox360/PC/iPhone遊戲攻略,新作情報,同人繪圖交流,悠聞玩樂,搞笑貼圖,美女貼圖。http://www.ziddu.com/download/2133852/088089.rar.html
8 S& e; `6 c- S" a5 u, b2 G3 G紅心討論區http://www.ziddu.com/download/2133786/090.rar.html

TOP

再補檔isheart.com5 I# q. [  M) q4 B! H  t2 G8 c
isheart.com  h- |. [2 [  |8 i2 m8 ?: L3 z

4 K: @  @  k# ?iPhone,NDS,3DS,PSV,PSP,XBOX360,PS3,Wii,PC,遊戲,攻略,新作情報,bl漫畫在線,搞笑圖片http://www.ziddu.com/download/2170094/kctianzi4-050.rar.html
( q/ Q7 {' y) X; `1 e! z4 e0 @http://www.ziddu.com/download/2170116/kctianzi4-051.rar.html
5 P* F0 P2 d, \/ G; ^; S提供最新NDS/3DS/PSP/PSV/PS3/Wii/Xbox360/PC/iPhone遊戲攻略,新作情報,同人繪圖交流,悠聞玩樂,搞笑貼圖,美女貼圖。http://www.ziddu.com/download/2170136/kctianzi4-052.rar.html
2 G- J4 U3 o" a" h紅心討論區http://www.ziddu.com/download/2170160/kctianzi4-063.rar.html提供最新NDS/3DS/PSP/PSV/PS3/Wii/Xbox360/PC/iPhone遊戲攻略,新作情報,同人繪圖交流,悠聞玩樂,搞笑貼圖,美女貼圖。7 X# ?) `; P# A2 {& v: w: }- B
http://www.ziddu.com/download/2170379/kctianzi4-064.rar.html紅心討論區, U3 M& }, q. z, C. h% w& q( x
http://www.ziddu.com/download/2172819/kctianzi4-065.rar.html
1 ?% o: G3 G0 ?2 k提供最新NDS/3DS/PSP/PSV/PS3/Wii/Xbox360/PC/iPhone遊戲攻略,新作情報,同人繪圖交流,悠聞玩樂,搞笑貼圖,美女貼圖。http://www.ziddu.com/download/2172860/kctianzi4-067.rar.html
, _3 h' @3 f( U2 Disheart.comhttp://www.ziddu.com/download/2172940/kctianzi4-068.rar.html
9 D+ i: I, R9 C, e" Nhttp://www.ziddu.com/download/2181495/kctianzi4-069.rar.html
2 |6 [" W0 v9 }; G; p2 F紅心討論區http://www.ziddu.com/download/2181575/kctianzi4-070.rar.html
) `5 c( t. z4 R, C$ l8 N  w提供最新NDS/3DS/PSP/PSV/PS3/Wii/Xbox360/PC/iPhone遊戲攻略,新作情報,同人繪圖交流,悠聞玩樂,搞笑貼圖,美女貼圖。http://www.ziddu.com/download/2195281/kctianzi4-076.rar.html

TOP

剛剛中史課讀到李世民

TOP

1

評分人數

TOP

返回列表

紅心討論區